Myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2023 Innst. 179 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter. Målet med undersøkelsen var å vurdere om kontrollen sikrer en miljømessig forsvarlig behandling av avfall i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen fant at myndighetenes kontroll- og tilsynsarbeid var mangelfullt, at oppdagelsesrisikoen var lav og sanksjoneringen lite effektiv. Komiteen sluttet seg til Riksrevisjonens konklusjoner og kritikk. Komiteen sluttet seg videre til Riksrevisjonens anbefalinger og merket seg at Klima- og miljødepartementet i den ordinære styringsdialogen med Miljødirektoratet vil følge opp Riksrevisjonens anbefalinger. Komiteen merket seg at Finansdepartementet i sin styringsdialog med Tolletaten vil følge opp anbefalingene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2023

   Debattert i Stortinget 09.03.2023
   Votert i Stortinget 14.03.2023