Voteringsoversikt for sak:

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.12.2017 Kl. 01:16:40)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.12.2017 Kl. 01:17:00)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (08.12.2017 Kl. 01:17:07)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (08.12.2017 Kl. 01:17:20)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt ny helsetilsynslov, samt endringer i enkelte andre lover på helse- og omsorgsfeltet. Endringene innebærer blant annet at plikten til å varsle om alvorlige hendelser skal utvides til å omfatte alle helse- og omsorgstjenester. I tillegg blir det lovfestet at også pasienter, brukere og pårørende har anledning til å varsle tilsynsmyndighetene om alvorlige hendelser. Statens helsetilsyns adgang til å stenge virksomheter utvides til å omfatte kommunale helse- og omsorgstjenester, og i tillegg senkes terskelen noe for bruken av autorisasjonstap overfor helsepersonell. I tillegg til lovendringene er det enstemmig vedtatt å be regjeringen vurdere å utvide arbeidsområdet til pasient- og brukerombudene til også å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen