Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2017 Innst. 53 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny helsetilsynslov, samt endringer i enkelte andre lover på helse- og omsorgsfeltet. Endringene innebærer blant annet at plikten til å varsle om alvorlige hendelser skal utvides til å omfatte alle helse- og omsorgstjenester. I tillegg blir det lovfestet at også pasienter, brukere og pårørende har anledning til å varsle tilsynsmyndighetene om alvorlige hendelser. Statens helsetilsyns adgang til å stenge virksomheter utvides til å omfatte kommunale helse- og omsorgstjenester, og i tillegg senkes terskelen noe for bruken av autorisasjonstap overfor helsepersonell. I tillegg til lovendringene er det enstemmig vedtatt å be regjeringen vurdere å utvide arbeidsområdet til pasient- og brukerombudene til også å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2017