Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:18:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:18:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:18:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:19:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Representantforslagets forslag til tiltak for å styrke krisesentertilbudet for kvinner med rusproblemer ble ikke vedtatt. Formålet med forslaget var å bedre tilbudet til voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Selv om det er lovfestet en rett til gratis krisesentertilbud, varierer tilbudet fra kommune til kommune. Flertallets begrunnelse for å ikke støtte forslaget var bl.a. at de avventer regjeringens evaluering av et pilotprosjekt som er igangsatt for å styrke krisesentertilbudet til sårbare grupper og eventuelle forslag til lovendringer etter dette.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger