Voteringsoversikt for sak:

Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.02.2020 Kl. 14:15:35)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (27.02.2020 Kl. 14:15:41)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen). Bakgrunnen var at kommisjonen henvendte seg til Stortinget og anmodet om en særlov. Formålet med loven, jf. § 1, er å sikre kommisjonen opplysninger som er nødvendige for at den skal få utført sitt arbeid i henhold til mandatet. Loven som ble enstemmig vedtatt, inneholder bestemmelser om kommisjonens tilgang til opplysninger (§ 2), behandlingen av personopplysninger (§ 3), taushetsplikt for kommisjonens medlemmer og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for kommisjonen (§ 4), forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak (§ 5) og kassering av dokumenter (§ 6).

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet