Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 312 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan vergemålsreformen er satt i verk. Riksrevisjonen har blant annet anbefalt at Justis- og beredskapsdepartementet tar initiativ til at Statens sivilrettsforvaltning utvikler nasjonale retningslinjer på sentrale områder innenfor vergemål og sørger for at det kommer på plass et systematisk tilsyn med fylkesmannsembetene på området. Komiteen har støttet de anbefalingene Riksrevisjonen kommer med og forventer at Justis- og beredskapsdepartementet følger opp dette i dialogen med Statens sivilrettsforvaltning. Komiteen registrerer at statsråden erkjenner at ikke alle målene er nådd, men at likebehandlingen og rettssikkerheten nå er bedre enn under den tidligere ordningen. Komiteen fremhever at det er svært viktig at rettssikkerheten til de som er under vergemål blir ivaretatt, og at vergemålet derfor ikke må gjøres mer inngripende enn det som er nødvendig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2018