Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 10 (1999-2000)
Om å sikre en bedre oljevernberedskap på Vestlandet, og hvorvidt Stortingets synspunkt fra 1994 vedrørende dette er fulgt opp
Datert: 10.12.1999
Besvart: 28.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Trafikken av oljefartøyer langs vestlandskysten har i takt med utvinning i Nordsjøen stadig økt de siste årene. Arbeidet med og ansvaret for oljevern er fordelt mellom en rekke ulike private og offentlige parter. I tillegg er arbeidet i stor grad desentralisert. Da Stortinget behandlet oljevern sist i Innst. S. nr. 152 (1993-94), ga en samlet komite uttrykk for at oljevernet på Vestlandet bør styrkes utover det regjeringen da skisserte. Siden har også ilandføring av gass økt, og ulik landbasert utnyttelse blitt mer aktuelt. Høyre ønsker en regional base som kan ta et sterkere ansvar for beredskapen langs kysten, med en samlet større spisskompetanse enn ved dagens modell.
Mener statsråden at Stortingets synspunkt fra 1994 er fulgt opp, og hvordan vil statsråden sikre en bedre oljevernberedskap på Vestlandet?

Les hele debatten