Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2000-2001)
Om nye vurderings- og prøveformer for skoler som organiserer læringsarbeidet på nye måter, og å få flere skoler til å tenke læring som mer samsvarer med læreplanmålene
Datert: 03.01.2001
Besvart: 07.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Gjennom overskrifter som "leksefri skole" er skolens organisering av læringsarbeidet satt på den politiske dagsorden. Skoler prøver ut nye måter å organisere opplæringen på. Den tradisjonelle måten å tenke læring på der læreren underviser i 45 minutter 6 timer om dagen passer dårlig med synet på læring som er nedfelt i læreplanene for grunnskolen og den videregående skole. Flere av skolens rammebetingelser som arbeidstidsorganisering, eksamen og vurderingsformer hindrer ofte skolenes arbeid med å tenke læring på nye måter. For elever og lærere er det viktig at det er samsvar mellom prøve- og vurderingsformer og måten en arbeider med lærestoffet på.
Vil statsråden ta initiativ til at skoler som organiserer læringsarbeidet på nye måter kan ta i bruk nye vurderings- og prøveformer, og hvilke tiltak vil statsråden ta i bruk for å få flere skoler til å tenke læring som mer samsvarer med målene i læreplanene?

Les hele debatten