Interpellasjon fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 16 (2002-2003)
Om å sikre at alle følger regelverket i praktiseringen av den innsatsstyrte finansieringen av pasientbehandling i sykehus, etter oppslag om diagnoseomkoding for å utløse høyere betaling
Datert: 10.03.2003
Besvart: 08.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Sykehusenes utgifter til pasientbehandling betales delvis av staten etter standardiserte satser for hver behandling/diagnose gjennom en innsatsstyrt finansiering. Det er gjennom pressen kommet fram at det i et stort sykehus kan være foretatt bevisst omkoding av diagnoser som medfører at det blir utbetalt høyere statlig betaling pr. pasientbehandling enn det vårt felles finansieringssystem skulle tilsi, noe som i tilfelle betyr alvorlige brudd på regelverk og den tillit som det må være mellom den enkelte lege, det enkelte helseforetak og myndighetene. Taket ("kryptaket") som tidligere var satt for å motvirke urettmessig og kreativ koding og dermed høyere utbetaling, medførte mye byråkratisk arbeid. Det ble fjernet fra 1. januar 2002 i tillit til at alle aktører opptrådte samvittighetsfullt og redelig.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle følger regelverket?

Les hele debatten