Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 34 (2003-2004)
Om de regionale helseforetakenes dobbeltrolle som eiere av de offentlige sykehusene og bestillere av private spesialisthelsetjenester, og å sikre at styringssignalene på området følges opp
Datert: 16.03.2004
Besvart: 23.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Private sykehus og spesialister har i de siste årene blitt i større grad en del av det offentlig finansierte tilbudet til alle pasientene. De regionale helseforetakene har rollen både som eier av de offentlige sykehusene og bestillere av private spesialisthelsetjenester på vegne av befolkningen. Flere private sykehus har i det siste uttrykt bekymring over om de regionale helseforetakene klarer å håndtere denne dobbeltrollen. Det er eksempler på avtaler med svært begrensede diagnoser for et svært begrenset tidsrom, som vanskeliggjør situasjonen både for pasientene og for de private sykehusene. Det er også eksempler på at de regionale foretakene i liten grad lar private konkurrere med egen virksomhet, men bruker private kun som et supplement.
Hvordan kan statsråden sikre at foretakene på dette området følger opp de klare styringssignalene som er kommet fra storting og regjering på dette området?

Les hele debatten