Interpellasjon fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2004-2005)
Om arbeidet med individuelle planer for rusmiddelmisbrukere med sammensatte problemer, og oppfølging av de regionale helseforetakenes ivaretakelse av dette
Datert: 24.01.2005
Besvart: 17.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): En viktig intensjon med rusreformen er å få en bedre samordning av tjenestene og et helhetlig tilbud til rusmiddelmisbrukere med sammensatte problemer. Rett til individuell plan er med rusreformen hjemlet i lov om sosiale tjenester og er et viktig redskap i den forbindelse. Gjennom oppslag i media, samt rapporter og henvendelser, har det kommet frem at arbeidet med individuelle planer er kommet for kort. Helse- og omsorgsministeren har varslet behov for ytterligere intensivering av innsatsen på området. I bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene følges dette opp ved at det stilles krav om at RHF-ene skal sikre ivaretakelse av plikten til å utarbeide individuell plan i samarbeid med kommunen for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Hvordan vil statsråden følge opp bestillingen, og sørge for at pasienter med rett til individuell plan faktisk får dette?

Les hele debatten