Interpellasjon fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2006-2007)
Om behovet for et miljø- og samordningsperspektiv i neste Nasjonal transportplan, med henvisning til FNs klimapanels nye rapport og transportsektorens store CO¨2-utslipp
Datert: 05.02.2007
Besvart: 22.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Rapporten FNs klimapanel nylig har fremlagt gir grunn til en langt mer offensiv miljøpolitikk. Transportsektoren slipper ut store mengder CO2 og er storbruker av energi. Nasjonal transportplan omhandler alle transportbærere, men bærer lite preg av en avveining mellom disse i et utslipps- og miljøperspektiv. Det er tid for en sterkere samordning av vår samferdselssatsing. I lys av dette er det lite tilfredsstillende at Jernbaneverket og Avinor har fremlagt langtidsplaner frem mot 2040 som ikke beskriver gjensidig avhengige scenarier som f.eks. ved at Stortinget vedtar utbygging av høyhastighetsjernbane i Norge, som Den sørnorske høyhastighetsringen.
Hva vil statsråden gjøre for at transportetatenes videre planlegging og arbeid med neste Nasjonal transportplan legger til grunn en politisk erkjennelse av et behov for et sterkt og tydelig miljø- og samordningsperspektiv?

Les hele debatten