Interpellasjon fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 39 (2009-2010)
Om å få på plass en bærekraftig reindrift, med bakgrunn i at rein gir et sterkt press på ressurssituasjonen i Finnmark og skaper problemer for bl.a. bønder
Datert: 28.01.2010
Besvart: 11.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Ved utgangen av året 2007/2008 var det registrert ca. 252 400 rein. Man må tilbake til driftsåret 1988/1989 for å finne et tilsvarende høyt reintall. Det er reintallsutviklingen i Finnmark som er styrende for utviklingen på landsbasis der reintallet i perioden 2000/2001 til 2003/2004 økte med 50 pst. Finnmark har omtrent 74 pst. av det samlede reintallet. Antallet rein gir et sterkt press på ressurssituasjonen og skaper store problemer for folk flest i Finnmark ved at rein trekker inn på innmarken til bønder og inn på riksveiene flere steder i Nord-Norge, noe som stadig fører til trafikkulykker. Det er også en økning når det gjelder erstatningsutbetalingene for tap av tamrein for reindriftsåret 2008/2009. Bare for Finnmark ble det meldt inn et tap på 49 000 tamrein av et totalt reintall på drøyt 187 000. Både Riksrevisjonen og næringskomiteen har tidligere påpekt behovet for å få på plass en bærekraftig reindrift.
Hva vil statsråden gjøre i saken?

Les hele debatten