Interpellasjon fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 58 (2009-2010)
Om NVEs forskriftsutkast om krav til kompetanse hos nettselskap, som har møtt stor motstand og burde vært fremlagt i Stortinget
Datert: 16.02.2010
Besvart: 23.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Høsten 2008 sendte Olje- og energidepartementet på høring NVEs forskriftsutkast angående krav til kompetanse hos nettselskap. Forslaget innebærer at NVE skal kunne fastsette hvilken bemanning det enkelte nettselskap skal ha. Flere av forslagene i forskriftsutkastet er kontroversielle, og har møtt stor motstand fra en bortimot samlet kraftbransje samt mange lokale fagforeninger. Bransjen ønsker å bruke sine personellressurser effektivt for å sikre høy kvalitet og lave kostnader for forbrukerne. Storsamfunnet bør fokusere på å stille krav til tjenesten som leveres, ikke stille krav til antall mennesker man skal bruke når arbeidet utføres. NVEs forslag til forskriftsendring må ansees som ny politikk, og burde vært fremlagt for debatt i Stortinget.
Vil statsråden sikre at saken fremmes for Stortinget, og vil statsråden i en slik sak vektlegge behovet for fleksibilitet hos de enkelte nettselskapene, slik at lokale variasjoner kan hensyntas?

Les hele debatten