Interpellasjon fra Henning Skumsvoll (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 60 (2009-2010)
Om å sikre kraftforedlende industri konkurransedyktige rammebetingelser i Norge, med henvisning til et særnorsk strengt CO¨2-kvoteregime
Datert: 18.02.2010
Besvart: 19.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Norges kraftforedlende industri er vår nest største eksportnæring. Bedriftene ligger spredt over hele landet, sysselsetter direkte over 25 000 mennesker og er som regel den dominerende hjørnesteinsbedriften i sitt lokalområde. Disse bedriftene konkurrerer på det globale marked, og trenger konkurransedyktige rammevilkår. Fra bransjen uttrykkes det bekymring for at energikostnader og CO2-regelverk for industrien er betydelig høyere/strengere enn konkurrentlandene. Regjeringen skryter av et særnorsk strengt CO2-kvoteregime, og industrien fratas eierskap til vannkraft som man i markedet må kjøpe med et ekstra CO2-påslag i prisen. Konsekvensen kan bli at verdens mest miljøvennlig industri må flytte ut fra Norge, og vi kan tape industriklyngene som er drivere i å utvikle mer miljøvennlige produksjonsprosesser.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre kraftforedlende industri konkurransedyktige rammebetingelser i Norge?

Les hele debatten