Interpellasjon fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 118 (2010-2011)
Om hvordan arbeidet med fornyelse av samferdselssektoren ivaretas, med bakgrunn i at det er uklart om Nasjonal Transportplan vil gi rom for effektiv fornyelse for å gi bedre samferdselsløsninger
Datert: 06.04.2011
Besvart: 03.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringspartiene har hatt makten fra høsten 2005. Til tross for økte kronebeløp i årlige budsjetter er status ved utgangen av 2010 at veiene er blitt dårligere og at jernbanen fortsatt er i dårlig forfatning. Mange planlagte prosjekter er blitt utsatt og andre mangler finansiering. I det omfattende arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan er det i beste fall uklart om det gis rom for effektiv fornyelse for å gi bedre samferdselsløsninger. Derfor er det nødvendig å se nærmere på hvordan arbeidet med fornyelse innenfor samferdselssektoren foregår og om slikt arbeid gir målbare resultater for brukerne av vei, jernbane, luftfart, sjøtransport og øvrig kollektivtransport.
Hvordan ivaretar statsråden arbeidet med fornyelse av samferdselssektoren, og hvilke hovedtiltak for fornyelse arbeider regjeringen med innenfor planlegging, finansiering, organisering, bygging, drift, tilsyn samt lover og forskrifter?

Les hele debatten