Vedtak til lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

I Stortingets møte 6. desember 2010 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) gjøres følgende endringer:

§ 55 første ledd nr. 1 skal lyde:

  • 1) riksadvokaten, den assisterende riksadvokaten og riksadvokatfullmektiger,

§ 55 første ledd nr. 4 skal lyde:

  • 4) lensmennene og politistasjonssjefene.

§ 56 nytt fjerde ledd skal lyde:

Departementet kan ansette riksadvokatfullmektiger. De må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Riksadvokatfullmektigene behandler de saker som overlates dem av riksadvokaten.

§ 57 tredje ledd skal lyde:

Departementet kan ansette statsadvokatfullmektiger. De må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Statsadvokatfullmektigene behandler de saker som overlates dem av statsadvokatene.

§ 67 fjerde ledd siste punktum skal lyde:

Politimesteren kan delegere påtalekompetanse til lensmenn og politistasjonssjefer til å overføre straffesaker for overtredelse av straffeloven §§ 147, 257, 258, 260, 291, 391, 391a og 228 første ledd til behandling i konfliktrådet, dersom dette er nødvendig.

§ 471 nr. 1 skal lyde:

  • 1) riksadvokaten, den assisterende riksadvokaten og riksadvokatfullmektiger,

§ 472 nytt fjerde ledd skal lyde:

Departementet kan ansette krigsadvokatfullmektiger. Krigsadvokatfullmektigene må ha de samme kvalifikasjoner som bestemt for statsadvokatfullmektigene (jf. § 57).

II

Loven trer i kraft 1. januar 2011.

Dag Terje Andersen
president