vedtak til lov om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

I Stortingets møte 7. juni 2011 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

I

I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov § 219 skal bokstav a og b i første ledd lyde:

  • a) sin tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer,

  • b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,

II

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 224 fjerde ledd skal nytt andre punktum lyde:

Det samme gjelder når barn under 18 år dør plutselig og uventet.

III

I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff skal § 282 bokstav a og b lyde:

  • sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,

  • sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje,

IV

  • 1. Del I og III trer i kraft straks.

  • 2. Del II gjeld frå den tida Kongen fastset.

Dag Terje Andersen
president