Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

I

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 84 skal lyde:

§ 84 Opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for offentlige organer

Dersom det organet som behandler en sak etter loven her, anser det som nødvendig for opplysning av saken, kan organet, uten hinder av taushetsplikt, pålegge følgende organer å utlevere opplysninger om utlendinger eller andre loven gjelder for:

  • a) barnevernsmyndighetene,

  • b) kommunene i tilknytning til introduksjonsprogrammet,

  • c) Statens lånekasse for utdanning,

  • d) arbeids- og velferdsforvaltningen,

  • e) ligningsmyndighetene, og

  • f) politiet.

Kongen skal i forskrift gi nærmere regler om hvilke organer som kan be om opplysninger etter første ledd, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes.

Ny § 84 a skal lyde:

§ 84 a Behandling av opplysninger i saker om retur

Utlendingsmyndighetene kan registrere, sammenstille og lagre personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8, i saker om retur. Dette gjelder også opplysninger som myndighetene har fra tidligere saksbehandling.

§ 85 overskriften skal lyde:

§ 85 Vandelsopplysninger i sak om familieinnvandring, jf. § 40 femte ledd og § 48

§ 86 overskriften skal lyde:

§ 86 Vandelsopplysninger i sak om visum, jf. § 10 fjerde ledd

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Dag Terje Andersen
president