Vedtak til lov om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)

I Stortingets møte 2. desember 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)

I

I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gjøres følgende endringer:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:

Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen
president