Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

I Stortingets møte 17. mars 2015 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

I

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 222 a første ledd skal lyde:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil

  • a) begå en straffbar handling overfor en annen person,

  • b) forfølge en annen person,

  • c) på annet vis krenke en annens fred, eller

  • d) begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

Slikt forbud kan også nedlegges til beskyttelse for en nærmere avgrenset krets av personer. Forbudet kan nedlegges dersom den som forbudet skal beskytte, har begjært det, eller allmenne hensyn krever det. § 170 a gjelder tilsvarende.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen
president