Vedtak til lov om endringer i vergemålsloven m.m.

Dette dokument

I Stortingets møte 14. mars 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i vergemålsloven m.m.

I

1. I lov 22. mai 1902 nr. 13 Militær Straffelov skal § 13 første ledd lyde:

De i straffeloven og i straffegjennomføringsloven givne Regler om Fængsel og Bøder kommer, forsaavidt intet modsat er bestemt, til Anvendelse paa de militære Fængsels- og Bødestraffe.

2. I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene gjøres følgende endringer:

I § 10 annet ledd erstattes uttrykket «anke eller kjæremål» av «anke».

§ 32 skal lyde:

Ektefeller, foreldre og barn, søsken eller noen, som er i like så nært svogerskap, må ikke samtidig sitte i retten som dommere eller lagrettemedlemmer og heller ikke som rettsvitner.

§ 76 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Bestemmelsen i § 73 annet ledd gjelder tilsvarende.

3. I lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker skal § 15 første ledd lyde:

Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf § 14, foretas av fylkesrådmannen når et skjønnsmedlem flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene for sletting foreligger etter reglene i domstolloven § 76 første eller annet ledd. Før avgjørelse treffes, skal vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig få høve til å uttale seg, og han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstolloven § 76 tredje ledd om klage gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor et skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner fylkesrådmannen en annen.

4. I lov 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger skal § 6 annet ledd første punktum lyde:

Vil nogen overfor eier av eller rettighetshaver i ledningen gjøre innsigelse mot adkomsten til den av hensyn til ledningen fornødne benyttelse av grunnen, må erklæring herom være registrert på ledningens folium senest 2 år efterat den i § 5 omhandlede meddelelse har vært innrykket i Norsk Lysingsblad.

5. I lov 21. februar 1930 om skifte oppheves § 126 annet ledd annet punktum.

6. I lov 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta skal § 7 annet punktum lyde:

Er tilskrifta åt tingaren ikkje kjend, eller er det tvil om kven som har retten til pengane, skal dei deponerast i Noregs Bank etter §§ 1 til 4 i lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve.

7. I lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom skal § 5 fjerde ledd lyde:

I heimel etter fyrste eller tredje leden kan det gjevast reglar om korleis heimelen skal nyttast.

8. I lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. skal § 4 annet punktum lyde:

Heller ikke gjelder loven for ammunisjon som er bestemt for eller tilhører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

9. I lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar skal § 3 første ledd første punktum lyde:

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.

10. I lov 4. desember 1964 nr. 1 om fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve skal § 7 lyde:

Det som er sagt i § 5 i lov 15. desember 1950 nr. 7 om serlege rådgjerder når det er krig, krigsfare og liknande tilstand, skal gjelda på tilsvarande måte om høve for styringsmakt i einskilde luter av landet til å gjeva føresegner etter lova her.

11. I lov 21. mars 1975 nr. 9 om nordisk vitneplikt skal § 5 tredje punktum lyde:

Heller ikkje kan han straffast for uriktig forklaring.

12. I lov 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar skal § 2 tredje ledd første punktum lyde:

Fra lovens regler om ansvaret i kapittel II jf. kapittel IV unntas også befordring som er omfattet av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser, jf. jernbaneloven § 7 c.

13. Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1 annet ledd bokstav c skal lyde:

 • c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

14. I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer:

§ 67 niende ledd skal lyde:

Med tjenestemenn i politiet menes i sjette og åttende ledd også politihøgskolestudenter som er i praksis, og innkalte mannskaper fra politireserven.

§ 158 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Når vilkårene for registrering etter politiregisterloven § 12 annet ledd nr. 1 til 4 er oppfylt, kan det også etter at avgjørelsen er rettskraftig eller saken endelig avgjort innhentes biologisk materiale fra personer som kan registreres i registeret.

§ 274 første ledd første punktum skal lyde:

Ved avgjørelsen av spørsmål som nevnt i § 272 deltar i lagmannsretten tre dommere.

15. I lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs gjøres følgende endringer:

§ 3 annet ledd skal lyde:

Rettsgebyrloven § 3 tredje og sjette ledd og § 5 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 16 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Dersom forhandling om frivillig gjeldsordning blir besluttet åpnet, kan skyldnerens bo ikke tas under konkursbehandling etter begjæring av en fordringshaver hvis fordring skriver seg fra tiden før gjeldsforhandlingen ble åpnet. Dette gjelder likevel ikke når det mer enn tre måneder etter at gjeldsforhandlingen ble besluttet åpnet, fremsettes en konkursbegjæring eller begjæres fremmet en konkursbegjæring hvis behandling er utsatt etter reglene i første ledd. Retten kan i særlige tilfeller forlenge fristen når skyldneren ber om det, og det er god utsikt til at skyldneren vil kunne oppnå frivillig gjeldsordning eller få åpnet forhandling om tvangsakkord. Rettens avgjørelse av spørsmålet om forlengelse av fristen kan ikke ankes.

Dersom forhandling om tvangsakkord blir besluttet åpnet, kan skyldnerens bo ikke tas under konkursbehandling etter begjæring av en fordringshaver hvis fordring skriver seg fra tiden før forhandlingen om tvangsakkord ble åpnet og som ikke grunner seg på avtale som er inngått med gjeldsnemndas tillatelse eller godkjennelse. Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 21 første ledd nr. 4 og 5 skal lyde:

 • 4) opplysning om skyldneren antas å ha foretatt disposisjoner som kan omstøtes i tilfelle av forhandling om tvangsakkord eller konkurs, og om det er holdt tvangsforretninger hos skyldneren som i så fall vil være uvirksomme;

 • 5) opplysning om skyldneren tidligere har søkt frivillig gjeldsordning eller vært under forhandling om tvangsakkord eller konkurs, i tilfelle med angivelse av den dividende fordringshaverne oppnådde;

§ 35 skal lyde:

§ 35 Kunngjøring av at forhandling om tvangsakkord er åpnet

Når forhandling om tvangsakkord er åpnet, skal gjeldsnemnda, hvis ikke tingretten beslutter å gjøre det selv, uten opphold utferdige en kunngjøring som skal inneholde:

 • 1) underretning om at skyldneren har åpnet forhandling om tvangsakkord;

 • 2) oppfordring til fordringshaverne om innen tre uker å sende inn til gjeldsnemnda en spesifisert oppgave over sine fordringer på skyldneren. Med oppgaven skal følge de dokumenter som tjener som bevis for fordringene, og opplysning skal gis om fordringenes grunnlag, om de sikkerheter i skyldnerens eller i tredjepersons eiendeler som måtte hefte for dem og om det er solidarisk medforpliktede. Har det før forhandlingen om tvangsakkord vært forhandling om frivillig gjeldsordning, meddeles det samtidig at fordringer som allerede er meldt til gjeldsnemnda, ikke behøver å meldes på nytt;

 • 3) berammelse av et fordringshavermøte, jf. § 38 a, eller opplysning om at tingretten har bestemt at det ikke skal holdes slikt møte.

Kunngjøringen rykkes inn i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Har det før forhandlingen om tvangsakkord vært forhandling om frivillig gjeldsordning, skal kopi av kunngjøringen uten opphold sendes til alle kjente fordringshavere.

Alle som har en rettslig interesse i bobehandlingen, har rett til å gjøre seg kjent med den listen over fordringshavere som var vedlegg til skyldnerens begjæring om åpning av gjeldsforhandling, jf. § 2 første ledd tredje punktum nr. 2, og med fordringsanmeldelsene.

§ 36 skal lyde:

§ 36 Tinglysing m.m. av melding om at forhandling om tvangsakkord er åpnet

Melding om at skyldneren har åpnet forhandling om tvangsakkord, skal på begjæring av gjeldsnemnda tinglyses eller registreres i:

 • 1) Løsøreregisteret,

 • 2) grunnboken og liknende realregistre, for så vidt skyldneren eier fast eiendom eller andre registrerte eiendeler,

 • 3) et verdipapirregister, dersom det er registrert rettigheter der som gjeldsnemnda mener tilhører skyldneren, og

 • 4) Foretaksregisteret, dersom skyldnerens foretaksnavn er innført der.

Gjeldsnemnda skal videre sende underretning om åpningen av forhandling om tvangsakkord til de banker og tilsvarende institusjoner hvor skyldneren har innskudd.

§ 40 tredje ledd skal lyde:

Dersom en fordringshaver før forhandling om tvangsakkord ble åpnet, har stemt for akkordforslaget, og dette senere ikke er blitt endret, anses fordringshaveren for å fastholde sin vedtagelse, når den ikke senere er blitt tilbakekalt.

§ 45 første ledd nr. 1 skal lyde:

 • 1) legitimasjoner for at forhandlingen om tvangsakkord har vært kunngjort og bekreftelse av at fordringshaverne har vært varslet om avstemningen i overensstemmelse med lovens regler;

§ 53 annet ledd skal lyde:

Når stadfestelseskjennelsen er blitt rettskraftig, skal gjeldsnemnda kunngjøre akkorden på den måte som er fastsatt i § 35 annet ledd og sørge for at melding etter § 36 første ledd nr. 1, 2 og 3 blir slettet, og at melding om avslutning av forhandlingen om tvangsakkord blir registrert i Foretaksregisteret dersom skyldnerens foretaksnavn er innført der.

§ 56 annet ledd skal lyde:

§ 53 får tilsvarende anvendelse, annet ledd likevel bare der det har vært kunngjort at skyldneren har åpnet forhandling om tvangsakkord.

§ 57 første ledd nr. 2 skal lyde:

 • 2) når det er åpnet forhandling om frivillig gjeldsordning og retten avslår skyldnerens endringsbegjæring om åpning av forhandling om tvangsakkord, jf § 6 a;

§ 62 skal lyde:

§ 62 Presumsjon for insolvens ved skyldnerens erkjennelse mv.

Erkjenner skyldneren å være insolvent, eller har skyldneren stanset sine betalinger, eller har det ved utlegg eller arrest i løpet av de siste tre måneder før konkursbegjæringen ble innsendt, ikke kunnet oppnås dekning hos skyldneren, antas insolvens i alminnelighet å foreligge.

§ 67 annet ledd skal lyde:

Rettsgebyrloven § 3 tredje og sjette ledd og § 5 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 72 annet ledd skal lyde:

Kjennelse om konkursåpning kan ankes av enhver som avgjørelsen rammer. Ved anke over kjennelse om åpning av konkurs skal også boet være part. Anken har ikke oppsettende virkning, men før en kjennelse om åpning av konkurs er blitt rettskraftig, bør det som regel ikke foretas andre disposisjoner over skylderens eiendeler enn de som trengs for å hindre tap for boet.

§ 85 første ledd nr. 9 skal lyde:

 • 9) å gi melding så tidlig som mulig til det felles lokale kontoret i arbeids- og velferdsforvaltningen der skyldneren holder til om konkursen og om hvilke arbeidstakere som har krav i boet, dersom det er arbeidstakere i skyldnerens virksomhet.

§ 100 fjerde ledd oppheves.

§ 145 første ledd nr. 2 skal lyde:

 • 2) alle spørsmål som gjelder åpning og gjennomføring av akkordforhandling og konkurs.

§ 147 første ledd skal lyde:

Dersom en begjæring om gjeldsforhandling eller konkurs blir avvist på grunn av uforsettlige feil, men fremsatt på ny innen tre uker etter at kjennelsen er forkynt for vedkommende, regnes de materielle rettsfølger fra den første begjæring.

§ 152 oppheves.

16. I lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett gjøres følgende endringer:

§ 1-3 annet ledd annet punktum skal lyde:

Det samme gjelder ved tvangsoppløsning av samvirkeforetak i medhold av samvirkeloven § 141, jf § 144.

§ 5-15 første ledd annet punktum skal lyde:

Fristen beregnes fra åpningen av forhandling om tvangsakkord også hvor forhandlingen er gått over til konkurs i samsvar med konkursloven § 57.

17. I lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse gjøres følgende endringer:

§ 10-6 annet ledd første punktum skal lyde:

Når verdipapirforetaket får ansvar overfor kjøperen etter verdipapirhandelloven § 12-1, kan foretaket søke regress hos dem som har fått utbetalt noe av kjøpesummen såfremt ansvaret ikke skyldes forhold på foretakets side.

§ 11-1 femte ledd skal lyde:

Tvangsbruk kan ikke gjennomføres for andel i borettslag og for akvakulturtillatelser.

Fjerde ledd vedtatt ved lov 6. juni 2003 nr. 39 og fjerde ledd vedtatt ved lov 17. juni 2005 nr. 79 oppheves.

18. I lov 24. juni 1994 nr. 38 om gjennomføring i norsk rett av De forente nasjoners sikkerhetsråds vedtak om å opprette internasjonale domstoler for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia og Rwanda skal § 7 lyde:

§ 7 Straff for uriktig forklaring

Om straffansvar for uriktig forklaring for Domstolen gjelder straffeloven § 221 tilsvarende.

19. I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet skal § 24 c fjerde og femte ledd lyde:

Studentene plikter å avlegge dopingprøve etter nærmere regler gitt av departementet. Bruk av ulovlige dopingmidler eller nektelse av å medvirke til dopingkontroll kan føre til utvisning eller utestengning for inntil tre år.

Vedtak om utvisning, bortvisning eller utestengning kan påklages til departementet etter reglene i forvaltningsloven. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen medhjelper fra skikkethetssak eller sak om bortvisning eller utestengning er reist, eventuelt etter at advarsel etter annet ledd er gitt.

20. I lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag gjøres følgende endringer:

§ 46 a tredje ledd tredje punktum skal lyde:

Kredittgiveren anses å ha oppfylt opplysningsplikten etter første og annet ledd og angrerettloven § 30 første ledd første punktum dersom opplysninger er gitt forbrukeren i samsvar med formularet.

§ 46 a fjerde ledd første punktum skal lyde:

Hvis taletelefoni blir benyttet som kommunikasjonsmåte, jf. angrerettloven § 28 fjerde ledd, skal forbrukeren gis opplysninger i samsvar med angrerettloven § 28 fjerde ledd.

§ 51 b tredje ledd annet punktum skal lyde:

Ved bruk av angrerett ved avtale om levering av vare eller tjenesteytelse gjelder angrerettloven §§ 27, 37 og 39 for bortfall av avtale om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen og som innvilges av selger eller tjenesteyter eller av tredjeperson etter avtale med selger eller tjenesteyter.

21. I lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) skal § 11 tredje punktum lyde:

Behandlingen av supplerende opplysninger for øvrig reguleres av politiregisterloven og personopplysningsloven, med unntak av de særlige slettereglene i § 20 syvende ledd.

22. I lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. gjøres følgende endringer:

§ 37 første ledd bokstav a skal lyde:

 • a) hindre at innsatte fortsetter å påvirke miljøet i fengslet på en særlig negativ måte,

§ 52 annet punktum skal lyde:

§§ 12, 15, 16, 20, 33, 35, 36 og 41 til 45 i loven her gjelder ikke.

23. I lov 15. juni 2001 nr. 65 om gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene) skal § 12 første ledd lyde:

For straffansvar for uriktig forklaring for Domstolen gjelder straffeloven § 221 tilsvarende.

24. I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende endringer:

§ 161 annet ledd første punktum skal lyde:

Den som unndrar seg gjennomføringen av idømt frihetsstraff, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

§ 274 første ledd annet punktum bostav d, e og f skal lyde:

 • d) er begått av flere i fellesskap,

 • e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller

 • f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

25. I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister gjøres følgende endringer:

§ 22-12 første ledd første punktum skal lyde:

Når et bevis omhandlet i dette kapittel føres med vedkommendes samtykke, skal retten pålegge de tilstedeværende taushetsplikt, hvis ikke samtykket bestemmer noe annet.

I § 28-A1 tredje ledd første punktum erstattes ordet «planteforedlerett» av «planteforedlerrett».

§ 28-A3 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Retter begjæringen seg mot flere, kan den fremmes der én av disse har verneting.

26. I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her skal § 66 annet ledd bokstav b lyde:

 • b) når utlendingen ikke er gitt en utreisefrist

  • fordi det er fare for unndragelse, jf. § 90 femte ledd bokstav a og § 106 a,

  • fordi en søknad er avslått som åpenbart grunnløs eller som følge av vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. § 90 femte ledd bokstav b,

  • fordi utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot offentlig orden, jf. § 90 femte ledd bokstav c, eller

  • fordi utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 129 femte ledd.

27. I lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål skal § 5 første ledd lyde:

Området for hvert fylkesmannsembete utgjør et vergemålsdistrikt. Svalbard er et eget vergemålsdistrikt.

28. I lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten erstattes i § 40 nr. 7 bokstav e og nr. 8 ordet «tvunget» av «tvungent».

29. I lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret gjøres følgende endringer:

§ 29 tredje ledd skal lyde:

For tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter §§ 12, 13, 14, 15, 20 og 21 gjelder kapittel 10 A i kommuneloven.

§ 32 annet ledd skal lyde:

Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven § 15, og om mulig sette seg i kontakt med representant for eier eller bruker av objektet.

§ 38 første ledd første punktum skal lyde:

Når ikke annet er bestemt i medhold av forvaltningsloven § 5 annet ledd, gjelder forvaltningsloven i fredstid for behandling av saker etter denne lov.

II

 • 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

 • 2. De ulike endringene kan settes i kraft til ulik tid.

Olemic Thommessen
president