Vedtak til lov om endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

I

Lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) endres slik:

Del II skal lyde:

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De nye kravene gjelder for søknader om norsk statsborgerskap som er fremmet etter ikrafttredelsen.

II

Loven trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president