Vedtak til lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

I Stortingets møte 17. desember 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov

om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

I

I lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven gjøres følgende endringer:

Del III oppheves.

Del IV tredje ledd oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Olemic Thommessen

president