Vedtak til lov om endring i barnetrygdloven

I Stortingets møte 11. juni 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i barnetrygdloven

I

I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd gjer ein følgjande endring:

§ 14 annet ledd bokstav a skal lyde:
  • a) barnets mor ikke er registrert som bosatt i Norge i henhold til lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering,

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Tone Wilhelmsen Trøen

president