Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)

I Stortingets møte 29. november 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)

I

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal ny § 13 b lyde:

§ 13 b. Krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy

For å ivareta Norges forpliktelser etter EØS-avtalen kan departementet i forskrift fastsette regler om utslipps-krav mv. for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy (N1), herunder regler om

  • a) en øvre grense for tillatt utslipp av CO2 fra person-biler og lette nyttekjøretøy (N1),

  • b) overtredelsesgebyr,

  • c) overvåkning,

  • d) rapportering,

  • e) innovative teknologier, herunder godkjenning.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president