Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2018 Innst. 42 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig besluttet å gjøre endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy), som følge av at Stortinget har gitt sin tilslutning til to vedtak i EØS- komiteen. Samtykket behandles i Innst. 41 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.12.2018