Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter – BERIKTIGET

Til Stortinget

Sammendrag

Samferdselsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag til ny § 13 b i lov 18. juni 1965 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) kapittel III. Videre fremmer departementet en anmodning om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger. Anmodning om samtykke behandles i en egen innstilling, se Innst. 41 S (2018–2019).

I denne innstillingen behandles forslaget om lovendring. Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendring. Det legges opp til at forordningene det her er snakk om, begge med tilknyttede rettsakter, tas inn i norsk rett i én forskrift. Samferdselsdepartementet foreslår i proposisjonen en ny bestemmelse § 13 b i vegtrafikkloven kapittel III som vil gi nødvendig forskriftshjemmel til å innlemme ovennevnte forordninger i norsk rett.

EØS-komiteens beslutninger innebærer også overføring av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og anses for å være saker av særlig stor viktighet. Stortingets samtykke til godkjenning av beslutningene er derfor nødvendig i medhold av Grl. § 26 annet ledd.

For en detaljert beskrivelse av forordningenes innhold og de to aktuelle beslutningene i EØS-komiteen vises det til kapittel 2, 3 og 4 i proposisjonen. Forholdet til norsk rett og myndighetsoverføring er omtalt i proposisjonens kapittel 4.1 og 4.2. Økonomiske og administrative konsekvenser av lovendringen er omtalt i proposisjonens kapittel 6. Konklusjonen i kapittel 6 er at forordningene ikke vil få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Norge.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, Kirsti Leirtrø, Sverre Myrli og Ingalill Olsen, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Jonny Finstad, Nils Aage Jegstad og lederen Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik Olsen og Morten Stordalen, fra Senterpartiet, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Bengt Fasteraune, fra Sosialistisk Venstreparti, Arne Nævra, og fra Venstre, Jon Gunnes, viser til Prop. 91 LS (2017–2018) om endringer i vegtrafikkloven knyttet til krav til CO2-utslipp.

Komiteen viser til proposisjonen og har forøvrig ingen merknader.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)

I

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal ny § 13 b lyde:

§ 13 b. Krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy

For å ivareta Norges forpliktelser etter EØS-avtalen kan departementet i forskrift fastsette regler om utslippskrav mv. for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøy (N1), herunder regler om

  • a) en øvre grense for tillatt utslipp av CO2 fra personbiler og lette nyttekjøretøy (N1),

  • b) overtredelsesgebyr,

  • c) overvåkning,

  • d) rapportering,

  • e) innovative teknologier, herunder godkjenning.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 8. november 2018

Helge Orten

Ingalill Olsen

leder

ordfører