Lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

År 1999 den 3. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 5 (forordning (EF) nr. 2964/95 av 20. desember 1995) om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av Vedlegg IV, Protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 2.

I lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet gjøres følgende endringer:

§ 7-4 annet ledd litra c) skal lyde:

  • c) den som iverksetter tiltak for å avverge eller begrense forurensningsskade, eller for å redde liv eller berge verdier som er kommet i fare i forbindelse med petroleumsvirksomheten, med mindre tiltaket utføres i strid med forbud nedlagt av offentlig myndighet eller utføres av annen enn offentlig myndighet til tross for uttrykkelig forbud av operatør eller eier av de truede verdier.

§ 11-1 femte ledd skal lyde:

Forskrifter gitt i medhold av tidligere lov av 21. juni 1963 nr. 12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster eller lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet eller med hjemmel i forskrifter gitt i medhold av disse lovene gjelder for så vidt ikke annet er eller blir bestemt.

§ 3.

Loven trer i kraft straks med unntak av endringene i petroleumsloven, som trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Jorunn Ringstad, Olav Gunnar Ballo,
president. sekretær.