Lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære mannskaper på den norsk-russiske grense)

År 2001 den 20. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære mannskaper på den norsk-russiske grense)

I

I lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) gjøres følgende endring:

§ 20 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kongen kan bestemme at militært personell fra Forsvaret kan tildeles begrenset politimyndighet ved utøvelse av grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland. Kongen gir nærmere bestemmelser om politimyndigheten.

Nåværende fjerde og femte ledd blir femte og sjette ledd.

II

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Jorunn Ringstad Olav Gunnar Ballo
president sekretær