Lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.)

Dette dokument

År 2004 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.)

I

I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.) blir det gjort slike endringar:

§ 2-1a første ledd skal lyde:

De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder

  • 1. sykehustjenester,

  • 2. medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester,

  • 3. akuttmedisinsk beredskap,

  • 4. medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt,

  • 5.tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3,

  • 6. transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten og

  • 7. transport av behandlingspersonell.

II

Lova trer i kraft straks.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær