Midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Dette dokument

År 2004 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

§ 1

Kongen kan som en prøveordning bestemme at det kan etableres lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).

§ 2

Den som med lovlig adgang til sprøyterommet

 • a) injiserer narkotika i et godkjent sprøyterom, eller

 • b) besitter en brukerdose narkotika til eget bruk i et godkjent sprøyterom eller tilstøtende venterom eller samtalerom, kan ikke straffes for dette etter legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd.

§ 3

En kommune som etablerer en godkjent sprøyteromsordning, kan føre register og behandle personopplysninger som nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 1 og 8 i den grad det er nødvendig for å oppfylle reglene gitt i eller i medhold av loven her.

§ 4

En avgjørelse om adgang til bruk av sprøyteromslokalene er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Har politiet mistanke om straffbar besittelse eller bruk av narkotika i sprøyteromslokalene, skal personalet uten hinder av taushetsplikten i forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og på begjæring gi politiet opplysning om hvorvidt en identifisert person er registrert bruker av sprøyterommet eller ikke.

§ 5

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens virksomhet etter denne loven og påse at virksomheten drives i samsvar med reglene gitt i eller i medhold av loven her.

§ 6

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av ordningen med sprøyterom, og kan blant annet bestemme

 • a) hvem ordningen skal gjelde for,

 • b) ordninger for adgangsregulering,

 • c) type og mengde narkotika som straffriheten skal omfatte,

 • d) ordninger for kontroll av type og mengde narkotika en person har med seg inn i sprøyteromslokalene,

 • e) hvilken adgang politiet skal ha til sprøyteromslokalene,

 • f) krav til personalet som har ansvar for sprøyteromslokalene,

 • g) hvordan personopplysninger i registeret kan behandles,

 • h) krav for å bli godkjent kommune for ordningen,

 • i) krav til internkontroll med ordningen,

 • j) plikt for kommunen til å avgi opplysninger av betydning for evalueringen av ordningen.

§ 7

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, og gjelder i tre år fra ikrafttredelsen.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær