Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016)

Vedtak 147

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon


Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

46 000 kroner per barn