Tillegg til St.meld. nr. 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten, oljemarkedspolitikk, rammebetingelser

St.meld. nr. 37 (1998-99), Del I, II og III, Innst. S. nr. 221 (1998-99)

Vedtak 503

St.meld. nr. 37 (1998-99) - Om olje- og gassvirksomheten, Del I, II og III - vedlegges protokollen.