Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

St.meld. nr. 42 (1998-99), Innst. S. nr. 244 (1998-99)

Vedtak 575

St.meld. nr. 42 (1998-99) - om status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu - vedlegges protokollen.