Statens eierskap i Kreditkassen

St.meld. nr. 38 (1999-2000), Innst. S. nr. 245 (1999-2000)

Vedtak 546

St.meld. nr. 38 (1999-2000) - om statens eierskap i Kreditkassen - vedlegges protokollen.