Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Hallgeir H. Langeland om ny vurdering av alle sider ved Snøhvit-utbyggingen

Dokument nr. 8:35 (2002-2003), Innst. S. nr. 136 (2002-2003)

Vedtak 314

Dokument nr. 8:35 (2002-2003) - om forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Hallgeir H. Langeland om ny vurdering av alle sider ved Snøhvit-utbyggingen - avvises.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å fremme tiltak for å sikre at oppdrag knyttet til utbygging på norsk sokkel kan utføres av norsk verftsindustri.