Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

St.meld. nr. 3 (2004-2005), Innst. S. nr. 269 (2004-2005)

Vedtak 582

St.meld. nr. 3 (2004-2005) - om statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004 - legges ved protokol­len.