Tilleggsbevilgninger i 2005 til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror (Politiets sikkerhetstjeneste og øvrig politi) og organisert kriminalitet (NOKAS-saken)

St.prp. nr. 76 (2004-2005), Innst. S. nr. 52 (2005-2006)

Vedtak 231

I statsbudsjettet for 2005 gjøres følgende endringer:

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

                                                 Utgifter

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500  000

fra kr 204 951 000 til 208 451 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap.412 post 1, forhøyes med

18 600 000

fra kr 1 325 166 000 til kr 1 343 766 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap.441 post 1, forhøyes med

45 900  000

fra kr 6 475 793 000 til kr 6 521 693 000

 

Vedtak 232

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake med forslag til dekning av eventuelle merkostnader i tilknytning til NOKAS-saken i 2006.