Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC

St.prp. nr. 54 (2005-2006), Innst. S. nr. 158 (2005-2006)

Vedtak 362

Stortinget samtykker til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om inn­lemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC.