Avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007, mobiltelefonnett

St.prp. nr. 9 (2007-2008), Innst. S. nr. 94 (2007-2008)

Vedtak 303

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007 av 26. oktober 2007 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet osv.