Avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007, mobiltelefonnett

St.prp. nr. 9 (2007-2008), Innst. S. nr. 94 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 94 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til Regjeringens forslag om innlemming i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsfordning om internasjonal gjesting i offentlige mobiltelefonnett i Fellesskapet. Formålet med fordningen er å redusere de høye prisene på internasjonal gjesting (roaming) i mobilnett i EU. Forordningen innebærer en prisreduksjon både på engros- og sluttbrukernivået.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007