Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen)

Prop. 60 S (2009-2010), Innst. 140 S (2009-2010)

Vedtak 172

Stortinget samtykker i godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet og tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket).

 

Vedtak 173

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007–2013.