Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Meld. St. 13 (2009-2010), Innst. 330 S (2009-2010)

Vedtak 344

Meld. St. 13 (2009–2010) – om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke – vedlegges protokollen.