Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024

Meld. St. 7 (2014-2015), Innst. 137 S (2014-2015)

Vedtak 375

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med rulleringen av langtidsplanen i 2018 utarbeide en investeringsplan, køordning for investeringer, og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter av bygg i universitets- og høyskolesektoren.

Vedtak 376

Meld. St 7 (2014–2015) – om langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 – vedlegges protokollen.