Representantforslag om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen)

Dokument 8:4 L (2014-2015), Innst. 172 L (2014-2015), Lovvedtak 52 (2014-2015)

Vedtak 462

Stortinget ber regjeringen fremme sak om foreldelsesregler for forsettlige handlinger som har døden til følge.

Vedtak 463

Dokument 8:4 L (2014–2015) – representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi Greni om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen) – vedlegges protokollen.