Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk

Meld. St. 30 (2015-2016), Innst. 399 S (2015-2016)

Vedtak 921

Stortinget ber regjeringen etablere en uavhengig tilsynsordning for asylmottaksdrift.

Vedtak 922

Stortinget ber regjeringen styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden.

Vedtak 923

Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere en ordning med et «hurtigspor» for personer i asylmottak som nylig har fått innvilget oppholdstillatelse, og personer fra grupper som har høy sannsynlighet for å få innvilget sin søknad om beskyttelse. Dette med sikte på å få folk raskere ut i arbeid og aktivitet.

Vedtak 924

Stortinget ber regjeringen sørge for at verge- og tolketjenesten fungerer og har tilstrekkelig kapasitet.

Vedtak 925

Stortinget ber regjeringen sørge for å gjennomgå kapasiteten i mottak for gjennomføring av bosettingsintervjuet, for å få raskere bosetting.

Vedtak 926

Stortinget ber regjeringen styrke forskningen på integrering.

Vedtak 927

Stortinget ber regjeringen utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker.

Vedtak 928

Stortinget ber regjeringen sørge for at integreringsprosessen starter med en kompetansekartlegging. Kartlegging vil danne grunnlag for bedre planlegging av bosettings- og integreringsløp, samt for individuell oppfølging også i mottakene.

Vedtak 929

Stortinget ber regjeringen utrede en mulighet for å trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som:

  • 1. oppfordrer til lovbrudd,

  • 2. tar imot utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter,

  • 3. andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte.

Regjeringen bes utrede retningslinjer for når slik støtte kan trekkes tilbake.

Vedtak 930

Stortinget ber regjeringen forsterke oppfølgingen av Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder forebyggende tiltak og ulike Exit-tiltak.

Vedtak 931

Stortinget ber regjeringen sørge for at verktøy og metoder for systematisk forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme blir tatt i bruk i alle politidistrikt.

Vedtak 932

Meld. St. 30 (2015–2016) – Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk – vedlegges protokollen.

Vedtak 933

Dokument 8:29 S (2015–2016) – om å sikre integrering – vedlegges protokollen.

Vedtak 934

Stortinget ber regjeringen sikre at innføring av 50 timer kultur og samfunnskunnskap kommer i tillegg til norskopplæringen og ikke medfører reduksjon i antall timer med norskopplæring.