Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

Prop. 63 L (2016-2017), Innst. 257 L (2016-2017)

Vedtak 589

Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften, slik at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for betinget skadefelling og lisensfelling av ulv, og at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling av ulv.

Vedtak 590

Stortinget ber regjeringen legge flertallsmerknadene i denne innstillingen (Innst. 257 L (2016–2017)) til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge.

Vedtak 591

Stortinget ber regjeringen foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv.