Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

Prop. 63 L (2016-2017), Innst. 257 L (2016-2017)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 19.04.2017 Innst. 257 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.). Forslag om endringer i naturmangfoldloven fikk ikke støtte og ble dermed ikke vedtatt. Stortinget vedtok i stedet å be regjeringen endre rovviltforskriften, slik at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for betinget skadefelling og lisensfelling av ulv, og at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling av ulv. Videre vedtok Stortinget å be regjeringen legge flertallsmerknadene i Innst. 257 L (2016–2017) til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge, samt å be regjeringen foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2017

   Behandlet første gang i Stortinget 25.04.2017