Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)

Prop. 119 L (2016-2017), Innst. 373 L (2016-2017), Lovvedtak 112 (2016-2017)

Vedtak 856

Stortinget ber regjeringa inkludere troféfiske i grensa for kor mykje fisk som kan takast ut av landet.

Vedtak 857

Stortinget ber regjeringa utarbeide omrekningsreglar slik at talet på kilo vert rekna i rund fisk.